آرزو محمدزاده ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ دلنوشته

شعله یادت

یادت
زبانه
می زند در من

شعله
می کشد
دلتنگی…

ارزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

۱۰ فروردین ۹۶