آرزو محمدزاده ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

بارش مهربانیت

می بارد
از ابر خیالم