آرزو محمدزاده ۱۹ آبان ۱۳۹۵ دلنوشته

شهری پشت چشمان من

پشت چشم های من
شهری در خواب زمستانی
به سر می برد.

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

19 آبان ۹۵