آرزو محمدزاده ۲۵ آبان ۱۳۹۶ دلنوشته

آبان نمی‌بارد

اینجا آبان نمی بارد😢
دل ها از غضه ویران و
تن آدمیان زیر گل پنهان است😔
اینجا نه از بارش باران 🌧 خبری ست؛
نه از تپش تند عشق ❤️ در رگ هایمان
اینجا هیچ غزلی ردیفهایش با حال دلم جور نیست که نیست…

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

25 آبان ۹۶