آرزو محمدزاده ۵ فروردین ۱۳۹۵ دلنوشته

دختر اردیبهشتی

مטּ آدم خاصے نیستم، یـہ دختر معمولے با افڪار معمولی.
یـہ زندگے معمولے رو گذروندم.

مجسمـہ اے ازم بـہ عنواטּ یادبود ساختـہ نمیشـہ
و اسم مטּ بعد از مرگم بـہ زودے فراموش میشه.

خیلے زود، زودتر از اوטּ چیزے ڪـہ فڪرش رو بڪنے اسم همـہ ما از یاد میره،
اما از یـہ لحاظ، مטּ بـہ اندازہ ے تمام آدم هایے ڪـہ تا حالا زندگے ڪردن، تو زندگیم موفق بودم.

مטּ یـہ نفر رو با تمام قلب و روحم دوست داشتم
براے من، ایטּ تو زندگیم همیشـہ کافی بودہ

 

@BanoyeOrdibehesht