آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

برق چشمانت

پشت نقاب شب
این برق چشمان توست
که
آسمان
دلم را
روشنی
می بخشد.

آرزو_محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht