آرزو محمدزاده ۱۶ آذر ۱۳۹۴ دلنوشته

بازوان گرمت

امشب
بازوانت گرمت
جای خود را به سکوت هولناک شب هدیه داده است
و چه هراس انگیز است، این حجم سکوت…

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht