آرزو محمدزاده ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

سیاهی شب

دلنوشته

در من رخنه کن
همچو سکوت در سیاهی شب
و به تن شب، لباس مهر بپوشان
که طلوع عشق در راه است.

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht