آرزو محمدزاده ۱۸ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

بوسه بی ادعا

بداهه

صبح یعنی فرصت از سوی خدا
صبح یعنی بوسه ی بی ادعا
صبح یعنی مهر و یعنی عشق و دلدادگی
صبح یعنی مهربانی بی انتها

۱۸ تیرماه ۹۵ ساعت ۱۰:۲۲دقیقه

@BanoyeOrdibehesht