آرزو محمدزاده ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ دلنوشته

رویای رنگین

رویای رنگین

به تو که فکر می کنم؛
چشمهابم سنگین
و رویاهایم ‌ رنگین

می شود…

آرزو محمدزاده

💜☘️💜

۳۱ اردیبهشت۹۶