آرزو محمدزاده ۲۰ آبان ۱۳۹۶ دلنوشته

جنون

این گناه است تو را دیده و جان نسپارم
تو همانی که تو را دیدم و صد دل دادم… …

آرزومحمدزاده

۲۰آبان۹۶

@BanoyeOrdibehesht