آرزو محمدزاده ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

دختر بی پروا

دلنوشته

آسمان را به زمین خواهم دوخت
به جنگ تن به تن با تمام دنیا خواهم رفت
برای بودنت از هر چه تعلق خاطر است خواهم گذشت…

میدانی؟
چون
من

در عشقت صبورترینم
در دوست داشتنت، بی پرواترینم
در لحظه دیدنت، بی قرار ترینم
و در داشتنت، خودخواه ترینم ❤️

آرزو محمدزاده
۲۵ مرداد۹۵

@BanoyeOrdibehesht