آرزو محمدزاده ۲۳ دی ۱۳۹۵ دلنوشته

فصل چشمانت

فصل،فصلِ چشمانِ توست
پایانش مردودی من…

آرزو محمدزاده