آرزو محمدزاده ۱۲ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

فصل مهر

فصل مهر

این دیوانگی و سرگردانی بهانست
این گذر همچو باد فصلها بهانست
زمستان و بهار و تابستان از پی هم می گذرند
تا به تو برسند
برسند به عشق، به مهر، به میزان
باز کن اغوش بهاریت را
پاییز مهربانی نزدیک است.

بداهه
آرزو محمدزاده
۱۲ تیرماه ۹۵ ساعت ۱۰:۲۹ دقیقه صبح

@BanoyeOrdibehesht