آرزو محمدزاده ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ دلنوشته

اولین دیدار

اتفاق‏هایے هستند،
که زندگی‏ات را دوباره می‏سازند!?
سال‏ها می‏گذرد

و تو،

از تمام زندگے
فقط همان اتفاق را
به خاطر می‏آورے

مثل آن روز، که اتفاقے
براے اولین بار تو را دیدم
و این اتفاق، به بوسه‏ اے ختم شد!?

که عشق را،
در دل ما متولد کرد…❤️
چه خوب است،

که کسی، در جایے که فکرش را نمی‏کنی،
اتفاقی…

می‏شود تمام زندگی‏ات!

#آرزو_محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht