آرزو محمدزاده ۹ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

پرواز کن

پرواز کن

بال هایت را بگشا
پرواز کن بی درنگ
گذر کن از این
همهمه آدم ها

گذر کن از این وهم و خیال
پر پرواز که پیدا کردی
بدان قلبی به وسعت تمامی کهکشان
برایت در حال تپیدن است

و دستانی آکنده از  مهر برای گرفتن  دستانت
لحظه شماری می کند. ?

پرواز کن، بی درنگ

آرزو محمدزاده
۸ مرداد ۹۵

@BanoyeOrdibehesht