آرزو محمدزاده ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ دلنوشته

غروب جمعه

جمعه
یک طرف
غروب
جمعه،
بغض
و
یادت
یک طرف

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht