آرزو محمدزاده ۱ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

جمعه

جمعه

می گویند جمعه دلگیر است
اما من کمی مهر بان تر می اندیشم
جمعه وعده مهرانگیز تمامی عشاق است
جمعه وعده مهر، بوسه و آغوش یار است.

بداهه
آرزو محمدزاده

تهران – ۱ مرداد ۱۳۹۵

@BanoyeOrdibehesht