آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

گاه و بیگاه

فدای این خنده های زیبایت
حال و احوال گاه و بی گاهت
نکن این چنین نگاه
که شعله می کشد
روح و جانم
سوی تو

آرزومحمدزاده

۱۶ اردیبهشت ۹۵

@BanoyeOrdibehesht