آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

قند خنده

صبح تداعی مهر انگیز
خنده های توست.
وقتی قند خنده هایت
شیرینی بخش چای من است.

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht