آرزو محمدزاده ۲۳ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

غروب نگاهت

چه فرقی می کند که آفتاب غروب کند یا نه؟
وقتی طلوع  و غروب  من، بسته به حال #چشمان  توست. ?

دلنوشته
آرزو محمدزاده
۲۲ تیرماه ۹۵ ساعت ۱۷:۲۰ دقیقه

@BanoyeOrdibehesht