آرزو محمدزاده ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

لبخند خدا

تبریک روز_دختر

به گمانم زیباترین شاعر هستی خداست
او که بذر مهر و عشق را در وجود تو کاشت
تا با مهربانی و پاکی آغوشت تنها مامن، امن مردان این سرزمین باشد.

لبخند خدا روزت_فرخنده ?
آرزو_محمدزاده

۱۳ مرداد ۹۵

@BanoyeOrdibehesht