آرزو محمدزاده ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

گذر زمان

دلنوشته

بیا فرض کنیم که
سالهای سال هم بگذرد
تو می پنداری با گذشت زمان
طعم نگاهت،
شیوایی کلامت
طنین صدایت

قند خنده هایت
استواری قدم هایت
گرمای دستانت
برای من قابل تغییر است؟
من به این ناپایداری خو گرفته ام
من زاده بهارم

زاده ناپایداری در اوج پایداری
شور انگیزترین فصل سال  ❤️?❤️

آرزو محمدزاده
۱۸ مرداد ۹۵

@BanoyeOrdibehesht