آرزو محمدزاده ۳۰ آذر ۱۳۹۶ دلنوشته

یلدا

یلدا انتظار
ثانیه هاست
برای فتح آغوشت….

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

۲۹ آذر ماه ۹۵