آرزو محمدزاده ۲۷ مهر ۱۳۹۶ دلنوشته

در آرزویت

در پیچ و تاب مویت
پر کشیدم به سویت

هر دم در آرزویت
دل هم شکست در کویت

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

۲۷ مهر ۹۶