آرزو محمدزاده ۳۰ خرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

خوشبختی

حرف_دل

خوشبختی یعنی حجم زیبایی از یک خاطره،
خوشبختی یعنی سراسیمه از خواب پریدن از یاد یک خاطره. ?

خوشبختی یعنی حرم نفس های تو بر لبانم، حتی درخواب

در حد یک خاطره.

دلنوشته
جمعه ۲۸ خرداد۹۵
ساعت۵:۰۰ بامداد

 

@BanoyeOrdibehesht