آرزو محمدزاده ۸ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

بوسه

طعم بوسه های  روز دیدار
ترش و شیرین همچو دانه های انار

 

بداهه

آرزو محمدزاده

۹ تیرماه۹۵ ساعت ۰۰:۵۳ دقیقه بامداد

 

@BanoyeOrdibehesht