آرزو محمدزاده ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ دلنوشته

نگاهت

زندگی
شوقِ
نگاهت
به وقت
صبح
است…

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

🌸☘️🌸