آرزو محمدزاده ۲ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

خیابان عشق

این منم، دختری با کوله باری از خاطره
خلوت کرده ام با خودم، با خاطراتم …
رها
چونان باد دل انگیز بهاری

قدم می زنم در خیابان عشق
تمام این شهر خیابان عشقست

تمام این شهر خیابان رازیست.

 

@BanoyeOrdibehesht