آرزو محمدزاده ۲۸ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

دوست داشتنت

تو را از راه دور دوست دارم
از همین فاصله های بسیار

میدانی آخر من از راه نزدیک
می ترسم،می ترسم در آغوشت

جان دهم،جان دهم و به طلوع عشق نرسم

دلنوشته

آرزو محمدزاده
۲۷تیر۹۵ساعت ۰۰:۵۷دقیقه بامداد