آرزو محمدزاده ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

ما به هم بدهکاریم

دلنوشته

ما همه به هم بدهکاریم
پدر و مادرهایمان به هم
ما به پدران و مادرانمان
من به تو، و تو به من

ما به روزهای خوبی که
گذشتند دوست داشتن و عشق
بدهکاریم.
روزهایی که می تواستیم مهر
و عشق را در گوش هم زمزمه کنیم

اما با پناه بردن به کنج اتاق
و خیره شدن به آینده خیالی
که هرگز نخواهد آمد روزها را
سپری کردیم.

ما به هم این همه انکار بدهکاریم
من به تو بدهکارم
و تو به من

آرزو محمدزاده
پانزده مرداد ماه ۹۵

@BanoyeOrdibehesht