آرزو محمدزاده ۱ بهمن ۱۳۹۴ دلنوشته

ساخت چین

درسته که پشت دوست داشتن های امروزی نوشته شده:

ساخت چین

امّا من آریایی وار دوستت دارم …

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht