آرزو محمدزاده ۲ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

منطق عاشقی

منطق عاشقی

 

و تو چه آسان با چتر منطقت

به من امر میکنی، دوستم نداشته باش

به راستی دوست داشتن منطق پذیر است؟

به راستی تو هم قادری احساس پنهان در چشمانت را انکارکنی؟

 

 

آرزو محمدزاده

۲ تیرماه ۹۵ ساعت ۱۰:۰۸ دقیقه بامداد

 

@BanoyeOrdibehesht