آرزو محمدزاده ۱۷ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

منطق بی دیدار

بداهه

دلم گرفته از این دیار
از این حرف های نیش دار
از این منطق های بی دیدار
هوس سفر به سرم هست
کاش پایی برای این سفر بود.

۱۷ تیرماه ۹۵ ساعت ۲۰:۳۲ دقیقه
آرزو محمدزاده

ط@BanoyeOrdibehesht