آرزو محمدزاده ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

مهر ابدی

دلنوشته
از ازل تا ابد
عشق خدا به بندگانش
همچو مهر تو به دنیا
جاری بوده.

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht