آرزو محمدزاده ۲۱ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

مهر نگاهت

دلنوشته

روز از مهر خدا زاده میشود
و من از پس نگاه جنون آمیز تو.

آرزو محمدزاده
۲۱ تیرماه ۹۵ ساعت ۰۸:۴۵ دقیقه