آرزو محمدزاده ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ دلنوشته

جمع مکثر دلتنگی

جمعه
جمع مکثرِ
همه دلتنگی های من است
من جمعه، را هفت روز که نه
هفتاد سال دلتنگترم….
آرزو محمدزاده

۰۸ اردیبهشت ۹۶

@BanoyeOrdibehesht