آرزو محمدزاده ۷ آذر ۱۳۹۵ دلنوشته

مورفین

این شب ها
مورفینی جز
عمق نگاهت
سراغ ندارم
بچرخ و آرامم کن…
ارزو محمدزاده

۷ آذر ماه ۹۵

@BanoyeOrdibehesht