آرزو محمدزاده ۲۳ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

شب

بداهه

آرام ارام در این سکوت شب غوطه ور می شوم.
تا صبح از سمت آغوش تو طلوع کنم.
آرزو محمدزاده
۱۹ تیر ماه ۹۵ ساعت ۲۳:۵۱دقیقه

@BanoyeOrdibehesht