آرزو محمدزاده ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ دلنوشته

شوق شب

شب

ش شوقِ
ب بوییدن و بوسیدنِ
پنهانی توست…

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht