آرزو محمدزاده ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ دلنوشته

بوسه وقت و بی وقت

شب
شیرینی
بوسه 💋 های
توست،
وقت
و
بی وقت…

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

 

15 فروردین ۹۶ – نیمه شب