آرزو محمدزاده ۲۳ مهر ۱۳۹۶ دلنوشته

گزینه های روی میز

خاکستری چشمانت و گرمی دستانت
از گزینه‌های روی میز بود

و من تابش  خورشیدِ ☀️ دستانت را،
بر حریرِ تنم برگزیدم…

میدانی دلم که گرم شود
کم کم  مهر 😍از قلبم❤️ جوانه می زند
و شور خواستنت در من زبانه…

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

۲۳ مهر ۹۶