آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

پاییز در آغوش خیابان

قطعا
آخر این شاهنامه
خوش است
چون چشمان من امروز نظاره گر
مهر در آغوش خیابان ها بود
مهرت بی شک نعمتیست غیر قابل وصف
که به زیر قدم های من ریخته شده است

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht