آرزو محمدزاده ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

پای خیال

پای خیالم می لنگد
گویا مو برداشته
این روزها
این پای زخمی
می کشد،
تن خسته خیالم را
به سوی مهر
به عاشقانه هایمان
به آغوش گرمت.
وعده ما
تن گرم خیابان های
غروب دل انگیز خزان

آرزو محمدزاده
۲۰شهریور۹۵

@BanoyeOrdibehesht