آرزو محمدزاده ۲۴ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

رشته مهرت

دلنوشته

رشته جانم را
به رشته افکارت گره زده ام
با من راه بیا
به من بگو
به چه می اندیشی ؟
در پس این اخم زیبا
به من نگاه کن
این منم همان دخترک ساده همیشگی
که افسون، چشمانت گشته ام
همان دخترکی که روز اول دیدار دست در دست هم
بی مهابا به بوسه ای، عقل هم را زایل کردیم
و بینمان مهر و عشق جوانه زد.

آرزو محمدزاده
۲۳ تیرماه ۹۵ ساعت ۱۱:۳۵ دقیقه

@BanoyeOrdibehesht