آرزو محمدزاده ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ دلنوشته

یادگاری سال ۹۴

سال ۹۴

سالے ڪـہ گذشت،
با تماҐ خوبے ها و بدے هاش
سالے بود ڪـہ اتفاق هاے خیلے خوبے
براҐ افتاد مثل خیلے از اتفاقات بد….

ایטּ تقویҐ جزو اتفاقات خوب سال ۹۴ بودش.

@BanoyeOrdibehesht