آرزو محمدزاده ۱۷ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

شور اردیبهشت

دلنوشته

تمام فصل ها رنگ باخته اند
تابستانی که وامدار شور اردیبهشت
نباشد.
سردتر از سکوت سنگین زمستان است.

۱۶ تیر ماه ۹۵ ساعت ۱۹:۳۸ دقیقه

@BanoyeOrdibehesht