آرزو محمدزاده ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ دلنوشته

سکوت

سکوت

سکوت

فریاد دل غمگین است…

 

آرزو محمدزاده