آرزو محمدزاده ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ دلنوشته

بی خواب

اینکه من بی خوابم،
نقش آغوش تو را می بافم.

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht