آرزو محمدزاده ۴ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

صبح و صدایت

دلنوشته

اگر می دانستی واژه صبح برای من چقدر
با تمامی واژهایی که می شناسی متفاوت است
هر روز و هر ثانیه به من صبح بخیر می گفتی

صبح برای من طنین شورانگیز صدای تو را
به ارمغان می آورد.

صبح یعنی ذوب و جاری شدن در گرمای دستانت
گرمایی به غایت بیشتر و پایدارتر از این روزهای ناپایدار.

 

چهارم مرداد ماه ۱۳۹۵

آرزو محمدزاده
@BanoyeOrdibehesht